Trường đại học Quảng Bình
SINCE 2006
Điểm đánh giá: 5 sao trong 1 đánh giá
Click để đánh giá trường
1. Sứ mệnh
Trường đại học Quảng Bình là trường đại học công lập, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Bình và cả nước.
2. Tầm nhìn
Trường đại học Quảng Bình phát triển theo định hướng ứng dụng. Phấn đấu trở thành trường đại học có uy tín trong cả nước và khu vực; là trung tâm hàng đầu về đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao và chuyển giao các ứng dụng khoa học công nghệ của vùng bắc trung bộ.
      3. Giá trị cốt lõi
Chất lượng, hiệu quả và bền vững.
Thành tích của sinh viên sau khi tốt nghiệp là thước đo sự thành công của nhà trường.
Thông tin về các khoa, các ngành đào tạo
1. Giới thiệu chung
Một là, biên soạn giáo trình, sách và tài liệu giáo dục cho từng nhóm đối tượng giỏo dục cụ thể.
Hiện nay, chúng ta chưa có giáo trình chung, thống nhất; chưa có đầy đủ tài liệu cho việc giáo dục quyền con người, quyền cộng đồng theo từng nhóm đối tượng. Vì thế, rất cần phải xây dựng tài liệu giáo dục quyền con người, quyền cộng đồng cho từng nhóm chủ thể, từng nhóm đối tượng giáo dục cụ thể, trên cơ sở tính hệ thống, tính liên thông của tài liệu và đảm bảo gắn kết cả nội dung giáo dục quyền con người và nội dung giáo dục quyền cộng đồng.
Hai là, đưa chương trình giáo dục quyền con người, quyền cộng đồng vào hệ thống giáo dục nhà nước
Việc này vừa đảm bảo tính thống nhất, tính thống nhất của chương trình, vừa đảm bảo tính chủ động, thường xuyên, liên tục, rộng khắp trong cả nước, tránh tình trạng phụ thuộc vào các dự án, nguồn tài chính..., đồng thời đảm bảo trách nhiệm của cả chủ thể và đối tượng tham gia hoạt động giáo dục này. Khi đưa dạng giáo dục này vào giảng dạy chính thức, nội dung của nó cụ thể được lồng gộp, tích hợp trong nội dung giảng dạy của các môn học khác có liên quan như giáo dục đạo đức, giáo dục cộng đồng, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật...chẳng hạn, tổ chức lại thời gian và nội dung môn học giáo dục cộng đồng, chuyển thành bộ môn giáo dục quyền con người, quyền công dân. Đưa môn học này vào chương trình chính khóa từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông; hệ đại học. Đưa môn học quyền con người vào một số trường đại học có các bậc hệ đào tạo chuyên và không chuyên luật.
Đối với hệ đào tạo quản lý thuộc học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, cần tổ chức và biên soạn lại tập bài giảng về quyền con người, đảm bảo truyền tải những quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, nhà nước ta về quyền con người mà cung cấp phương pháp luận; các quan điểm khác nhau về nhân quyền trong lịch sử và đương đại; các chuẩn mực nhân quyền quốc tế trong sự đối chiếu, so sánh rất cụ thể với các quy định pháp luật của nhà nước ta. Trên cơ sở đó, giúp học viên nắm được những điểm tiến bộ, sự phù hợp của pháp luật Việt Nam về quyền con người với pháp luật quốc tế.
Ba là, xác định đúng các hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng
Xây dựng các hình thức, phương pháp giáo dục riêng, thích hợp với điều kiện, khả năng của từng đối tượng giúp việc truyền tải nội dung giáo dục một cách sinh động, phù hợp, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng ngay vào thực tiễn cuộc sống. Đối với dân tộc thiểu số, cần dịch nội dung giáo dục sang tiếng dân tộc. Dân tộc có chữ viết thực hiện cả dịch viết và dịch nói, dân tộc không có chữ viết có thể diễn giải nội dung giáo dục bằng chính ngôn ngữ của họ. Đội ngũ tuyên truyền, giáo dục cho dân tộc thiểu số chính là những già làng, trưởng bản, những cán bộ người dân tộc đó được đào tạo trở thành cốt cán. Hình thức giáo dục cụ thể thông qua các hoạt động văn hóa của làng, xóm, bằng tranh ảnh, áp phích, tờ rơi, đài truyền thanh, đài phát thanh truyền hình, phim và các loại hình nghệ thuật khác
Bốn là, đào tạo đội ngũ cố cốt cán, giáo viên chuyên trách
Đây là điều kiện bắt buộc để có thể đưa nội dung giáo dục về quyền con người vào giảng dạy chính thức trong hệ thống giáo dục. Trước mắt, có thể đào tạo giáo viên chuyên trách từ đội ngũ giáo viên đang dạy các môn có liên quan và đây sẽ là những giáo viên chuyên trách cho cả môn học này chứ không chỉ tạm thời, kinh nhiệm. Đội ngũ giáo viên này phải được đào tạo ở tất cả các cấp, các hệ thống trường học trong hệ thống giáo dục nhà nước. Giáo dục về quyền con người có mối quan hệ mật thiết với giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, do đó, về chiến lược có thể đào tạo đội ngũ giáo viên chuyên trách từ nguồn sinh viên tốt nghiệp các trường luật, chính trị.
Năm là, tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
Để hỗ trợ cho các hình thức, phương pháp giáo dục, cần tăng cường đầu tư, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền, thông tin về quyền con người, quyền công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhà nước cần có chính sách đầu tư nguồn lực, kỹ thuật thích hợp cho các cơ quan thông tin tuyên truyền, đặc biệt là các cơ quan phát thanh, truyền hinh, báo chí để các cơ quan này có điều kiện thuận lợi thực hiện hoạt động của mình. Đồng thời, các cơ quan thông tin đại chúng cần coi hoạt động tuyên truyền, giáo dục quyền con người là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, từ đó xây dựng các chuyên mục, chương trình thường xuyên, liên tục và rộng khắp cho hoạt động này.
Sáu là, bảo đảm các điều kiện kinh phí, vật chất phục vụ hoạt động giá dục quyền con người quyền công dân
Để tạo ra được nguồn lực cần thiết đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của hoạt động giáo dục quyền con người, quyền công dân trong thời gian tới, hằng năm, Nhà nước cần có kế hoạch phân bổ một khoản kinh phí thích ứng cho hoạt động tuyên truyền giáo dục, hội thảo khoa học về quyền con người.
Giáo dục quyền con người ở Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo thế hệ trẻ; đối với sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; là cơ sở để quần chúng nhân dân hình thành nhận thức đúng đắn về quyền con người, củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng, Nhà nước; chống lại những hoạt động lợi dụng chiêu bài "nhân quyền" của một số nước phương Tây và các thế lực phản động, thù địch chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam./.
2. Thông tin về từng ngành đào tạo
2.1. Các ngành đào tạo đại học
1. Kỹ thuật phần mềm
- Thời gian đào tạo: 4 năm. Tổng số tín chỉ: 125
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp.
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: đào tạo kỹ thuật phần mềm, sinh viên tốt nghiệp có thể công tác tại các công ty t­ư vấn phát triển, gia công, chuyển giao xây dựng phần mềm; các cơ quan quản lý các cấp, doanh nghiệp hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nghệ phần mềm; tham gia giảng dạy các học phần thuộc ch­ương trình ở các viện, các tr­ường đh, cđ, tccn; thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các dự án thực tiễn về lĩnh vực xây dựng hệ thống thông tin, phát triển và ứng dụng công nghệ phần mềm,... Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
2. Hệ thống thông tin quản lý
- Thời gian đào tạo: 4 năm. Tổng số tín chỉ: 127
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: đào tạo cử nhân hệ thống thông tin quản lý, sinh viên tốt nghiệp ngành hệ thống thông tin quản lý có thể làm việc ở các vị trí như: thiết kế và quản lý hệ thống thông tin kinh tế phục vụ cho các hoạt động quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, hành chính và dịch vụ; các công việc liên quan đến hoạch định và tổ chức thực thi các chính sách, dự án về phát triển và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các tổ chức, doanh nghiệp; tham m­ư, t­ư vấn và có khả năng thực hiện nhiệm vụ với t­ư cách nh­ư là một chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyên viên phân tích dữ liệu, quản trị dữ liệu; lập trình viên tại các công ty phần mềm; quản trị viên hệ thống thông tin; giảng dạy hệ thống thông tin quản lý tại các tr­ờng đh, cđ; nghiên cứu khoa học thuộc về lĩnh vực hệ thống thông tin quản lý ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và các tr­ờng đh và cđ; có th tiếp tc hc tp trình độ cao hơn.  
3. Công nghệ thông tin
- Thời gian đào tạo: 4 năm. Tổng số tín chỉ: 123
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: đào tạo cử nhân công nghệ thông tin. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm chuyên viên về lĩnh vực công nghệ thông tin tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, các công ty phát triển, sản xuất, gia công và chuyển giao công nghệ phần mềm trong n­ớc cũng nh­ n­ớc ngoài; làm cán bộ kỹ thuật tại các công ty kinh doanh máy tính, công ty t­ư vấn, giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, mạng máy tính và internet; giảng dạy công nghệ thông tin tại các tr­ờng đh, cđ, tccn, thpt; nghiên cứu khoa học thuộc về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và các tr­ờng đại học và cao đẳng;... Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
4. Kỹ thuật điện
- Thời gian đào tạo: 5 năm. Tổng số tín chỉ: 145
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: chương trình đào tạo trang bị cho người học kiến thức cơ bản nhằm phát triển toàn diện, có kỹ năng thực hành để có thể đảm đương được công tác của một kỹ sư ngành kỹ thuật điện, điện tử ở các khu công nghiệp, các khu chế xuất, các nhà máy, xí nghiệp, các cơ quan quản lý năng lượng, các công ty điện ở các vùng, lónh thổ; đáp ứng được các nhu cầu với sự phát triển của ngành và xã hội.
Kỹ sư ngành kỹ thuật điện, điện tử có thể đảm nhận công việc tại:
- Các công ty điện lực;
- Các nhà máy thủy điện và nhiệt điện, nhà máy điện gió, điện mặt trời;
- Các công ty xây dựng các công trình điện;
- Các nhà máy, xí nghiệp sản xuất:
- Các công ty tư vấn và thiết kế công trình điện;
- Các ban quản lý dự án các công trình điện;
- Làm công tác, giám sát, lắp đặt, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống điện tại các khu chung cư, các tòa nhà cao tầng,...
- Giảng dạy chuyên ngành tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề. 
5. Phát triển nông thôn
- Thời gian đào tạo: 4 năm. Tổng số tớn chỉ: 122
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: đào tạo cử nhân ngành phát triển nông thôn. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà n­ớc chuyên ngành (từ tw đến địa ph­ơng): trung tâm khuyến nông quốc gia; bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; sở nông nghiệp và phát triển nông thôn; trung tâm khuyến nông tỉnh; chi cục phát triển nông thôn; phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn; phòng tài nguyên và môi tr­ờng; trạm khuyến nông khuyến lâm huyện ; các cơ quan tư­ vn và h tr phát trin nông thôn; ban ch đạo, điu hành các ch­ương trình xây dựng và phát triển nông thôn, phát triển bền vững các cấp; các cơ quan đào tạo và nghiên cứu: các trư­ờng đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; công chức ph­ường xã: cán bộ phụ trách nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới cấp xã; các ch­ương trình, dự án lĩnh vực phát triển nông thôn trong n­ước và quốc tế; các tổ chức phi chính phủ việt nam và quốc tế (lngos và ingos); có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
6. Lâm học
- Thời gian đào tạo: 4 năm. Tổng số tín chỉ: 125
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: đào tạo kỹ sư­ ngành lâm nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà n­ớc chuyên ngành (từ tw đến địa ph­ương): tổng cục lâm nghiệp; chi cục lâm nghiệp; chi cục kiểm lâm; hạt kiểm lâm; phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn; phòng tài nguyên và môi tr­ờng; các cơ quan sn xut/qun lý lâm nghip: công ty lâm nghip; ban qun lý rng phòng h; ban qun lý rng đặc dng; công ty sn xut ging cây lâm nghip; các cơ quan t­ư vn và h tr k thut: trung tâm điu tra, quy hoch, thiết kế nông lâm nghip; trung tâm khuyến nông khuyến lâm quốc gia; trung tâm khuyến nông khuyến lâm tỉnh; trạm khuyến nông khuyến lâm huyện; các cơ quan đào to và nghiên cu: các tr­ường đại hc, cao đẳng, trung hc chuyên nghip và dy ngh; vin khoa hc lâm nghip/nông nghip; viện điều tra quy hoạch rừng; công chc ph­ường xã: cán b ph trách nông lâm nghip xã; các ch­ương trình, d án trong n­ước và quc tế; các t chc phi chính ph Vit Nam và Quc tế (lngos và ingos).
7. Quản lý tài nguyên rừng
- Thời gian đào tạo: 4 năm. Tổng số tin chỉ: 128
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp.
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: đào tạo cử nhân quản lý tài nguyên rừng. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ nh­ v­ờn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, ban quản lý rừng phòng hộcơ quan quản lý nhà n­ước về tài nguyên rừng và môi tr­ường các cấp như­: cục kiểm lâm, chi cục kiểm lâm, hạt kiểm lâmsở nn và ptnt, cơ quan hải quan; các doanh nghiệp nhà n­ước nhu­: tổng công ty lâm nghiệp việt nam (vinafor), tổng công ty giấy, công ty tnhh mtv lâm nghiệp của tỉnh, chi nhánh các lâm tr­ờng; các tổ chức phi chính phủ như­: wwf, env, birdlife, iucn, snv, ffi, các dự án phát triển trong và ngoài n­ước; các cơ quan t­ư vấn và hỗ trợ kỹ thuật: trung tâm điều tra, quy hoạch, thiết kế nông lâm nghiệp; trung tâm khuyến nông khuyến lâm quốc gia; trung tâm khuyến nông khuyến lâm tỉnh; trạm khuyến nông khuyến lâm huyện; cán bộ địa chính, cảnh sát môi tr­ờng các cấp; giảng dạy và nghiên cứu tại các tr­ường đại học, cao đẳng, tccn, viện nghiên cứu, ... Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
8. Quản lý tài nguyên và môi trường
- Thời gian đào tạo: 4 năm. Tổng số tín chỉ: 127
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: đào tạo cử nhân quản lý tài nguyên và môi tr­ờng. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà n­ước ngành tài nguyên và môi tr­ờng (bộ tn&mt, tổng cục môi tr­ờng, sở tn&mt, chi cục bảo vệ môi tr­ờng, phòng tn&mt quận/huyện, bộ phận qltn&mt cấp xã/ ph­ờng); các trung tâm quan trắc môi tr­ờng; quản lý môi tr­ờng trong khối cơ quan quốc phòng; cảnh sát môi tr­ờng; các ban quản lý tn&mt ở các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, các nhà máy sản xuất, (liên quan đến lĩnh vc qun lý h thng môi tr­ờng ISO14000, cơ chế sn xut sch hơn cdm, an toàn môi tr­ờng,). Làm vic ti các công ty t­ư vn, giám sát môi tr­ờng cho các dự án đầu tư­,làm nghiên cu và qun lý ti các khu bo tn thiên nhiên, v­ờn quc gia, khu du lch sinh thái, khu d tr sinh quyn, trung tâm giáo dc truyn thông v môi tr­ờng, trung tâm giáo dc bo v thiên nhiên, các t chc phi chính phủ.
9. Ngôn ngữ Anh: gồm hai chuyên ngành: Tiếng Anh tổng hợpTiếng Anh du lịch - th­ương mại.
- Thời gian đào tạo: 4 năm. Tổng số tín chỉ: 137
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: cử nhân ngành ngụn ngữ anh có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt; làm việc được các môi trường có sử dụng tiếng anh ở trong nước cũng như quốc tế; có khả năng học tiếp các bậc cao hơn..
Sinh viên chuyên ngành tiếng anh tổng hợp, sau khi tốt nghiệp, có thể làm các công việc có sử dụng tiếng anh như­ hành chính văn phòng, th­ư ký, lễ tân, thông dịch viên, biên dịch viên, giao dịch viên hàng không…; làm nhân viên son tho văn bn, tài liu tham kho, sách, báo bng tiếng anh; tham gia ging dy tiếng anh các cơ s đào to đại học, cao đẳng, các tr­ờng phổ thông, các trung tâm đào tạo tiếng anh; làm công tác đối ngoại, biên, phiên dịch cho các dự án có đối tác n­ước ngoài tham gia; làm công tác nghiên cứu ở các viện ngôn ngữ; làm biên tập viên tiếng anh cho các tòa soạn báo, tạp chí, truyền hình, quảng cáo, các ấn phẩm xuất bản bằng tiếng anh.
- Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân tiếng anh du lịch - th­ơng mại có thể: làm các công việc có sử dụng tiếng anh như­ hành chính văn phòng, thư­ ký, lễ tân, thông dịch viên, biên dịch viên, giao dịch viên hàng không…; son tho văn bn, tài liu tham kho, sách, báo, hp đồng kinh tế th­ơng mi bng tiếng anh; làm h­ướng dn viên du lch - l hành, nhân viên các công ty du lch, l hành, nhà hàng, khách sn; làm công tác đối ngoi, biên - phiên dịch cho các dự án có đối tác n­ớc ngoài tham gia; làm nhân viên, chuyên viên cho các công ty th­ương mại, các cơ sở sản xuất, dịch vụ, văn phòng.
10. Địa lý học chuyên ngành địa lý du lịch
- Thời gian đào tạo: 4 năm. Tổng số tín chỉ: 124
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai:
Đào tạo cử nhân địa lý học trình độ đại học có kiến thức chuyên sâu về địa lý du lịch; có kỹ năng thích hợp để vận dụng kiến thức địa lý trong cỏc cụng việc có liên quan đến du lịch; có thái độ tích cực, năng động, sáng tạo, đáp ứng tốt yêu cầu xã hội trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
Cơ hội việc làm của chuyên ngành địa lý du lịch rất đa dạng:
1. Chuyên viên thiết kế và điều hành chương trình du lịch, khảo sát thị trường, phát triển sản phẩm du lịch, giao dịch (lễ tân, phục vụ) tại các công ty du lịch;
2. Hướng dẫn viên du lịch tự do hoặc thuyết minh tại các điểm đến;
3. Nghiên cứu viên về địa lý, tài nguyên môi trường, quy hoạch du lịch ở các viện, trung tâm, dự án du lịch;
4. Giảng viên/ giáo viên trường cao đẳng, trung cấp nghề du lịch;
5. Công chức tại sở, phường về du lịch, tài nguyên môi trường, khoa học và công nghệ, văn phòng hướng dẫn du lịch, vườn quốc gia; 
6.  Tự khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp;
7.  Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
 11. Kế toán
- Thời gian đào tạo: 4 năm. Tổng số tín chỉ: 136
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: đào tạo cử nhân kế toán. Sau khi ra trường có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau: chuyên viên kế toán, kiểm toán, thủ quỹ, tư vấn tài chính…ở nhiều loại hình doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp như cơ quan nhà nước, trường học, tổ chức tài chính, ngân hàng…
- Tham gia các khóa học sau đại học và các khóa đào tạo ngắn hạn được tổ chức tại trường
- Có cơ hội trở thành thực tập sinh và được ưu tiên khi trong quá trình tuyển dụng tại cụng ty tnhh Tuấn Việt, Vietinbank chi nhánh Lào…
12. Quản trị kinh doanh
- Thời gian đào tạo: 4 năm. Tổng số tín chỉ: 136
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp.
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh. Sv tốt nghiệp có thể tạo lập doanh nghiệp và hoạch định ch­ơng trình, kế hoạch kinh doanh; làm cán bộ quản lý trong các bộ phận sản xuất, kinh doanh, tổ chức của doanh nghiệp; nhân viên trong các công ty t­ư vấn các vấn đề thuộc về quản trị, kinh doanh; tham gia giảng dạy các học phần quản trị kinh doanh trong các tr­ờng đh, cđ, tccn; nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về kinh tế, quản trị kinh doanh... Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
13. Luật. Gồm hai chuyên ngành: luật kinh tế - th­ương mại luật hành chính - t­ư pháp
- Thời gian đào tạo: 4 năm. Tổng số tín chỉ: 125
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: đào tạo cử nhân luật. Cơ hội việc làm chuyên ngành luật kinh tế - thư­ơng mại rất đa dạng và hấp dẫn, không chỉ giới hạn ở những công việc liên quan đến nghề luật trong các cơ quan nhà n­ước, tòa án, sở t­ư pháp, viện kiểm sát, mà còn có th công tác ti các doanh nghip, các đơn v sn xut kinh doanh, liên doanh, đầu tư­ hoc ở những tổ chức dịch vụ pháp luật. Cụ thể, sinh viên có thể làm việc trong một số ngành nghề, lĩnh vực nh­ sau: phụ trách những công việc liên quan đến đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng; chuyên gia tư­ vấn pháp luật, giải quyết, xử lý tình huống pháp lý trong kinh doanh; với kiến thức căn bản về kinh tế có thể làm việc ở tòa án các cấp, các cơ quan của quốc hội, viện kiểm sát các cấp, công an, các bộ ngành của chính phủ, hội đồng nhân dân các cấp, ủy ban nhân dân các cấp, sở, phòng, ban ở địa ph­ơng, các cơ quan quản lý kinh tế, ban quản lý dự án, văn phòng công chứng; có th tham gia làm vic ti các vin nghiên cu và các trung tâm cung cp các dch v­ vn pháp lý như:­ văn phòng lut­, công ty lut, các hi lut gia...; làm vic ti các trung tâm trọng tài th­ương mại với t­ư cách là trọng tài viên giải quyết các tranh chấp th­ương mại; có thể tham gia giảng dạy các cơ sở giáo dục có đào tạo khối ngành luật kinh tế, quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh.
- Sinh viên chuyên ngành luật hành chính - t­ư pháp có khả năng làm việc tại các cơ quan nhà n­ước, bao gồm cơ quan quyền lực nh­ư các cơ quan của quốc hội, hđnd các cấp, ubnd các cấp, tòa án các cấp, viện kiểm sát các cấp, công an, các bộ ngành của chính phủ, sở, phòng, ban ở địa ph­ương, các cơ quan quản lý nhà n­ước, phòng công chứng, làm việc tại bộ phận thanh tra, pháp chế của các cơ quan quan chuyên môn,  làm việc tại các cơ quan đảng và tổ chức chính trị – xã hội; làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư­ vấn pháp lý: làm việc trong các công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài n­ước; chuyên viên pháp chế, tư­ vấn viên, làm phòng tổ chức hành chính trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật nh­ ngân hàng, các công ty, tổng công ty,...; có thể tham gia giảng dạy các cơ sở giáo dục - đào tạo; làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế có các hoạt động liên quan đến các vấn đề pháp luật.
14. Giáo dục mầm non
- Thời gian đào tạo: 4 năm. Tổng số tín chỉ: 128
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp.
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: đào tạo cử nhân s­ư phạm giáo dục mầm non. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm giáo viên chăm sóc giáo dục trẻ ở tr­ường mầm non, giảng viên giảng dạy tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non; cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục mầm non; chuyên viên phụ trách ngành mầm non ở các phòng, sở giáo dục cũng như­ các tổ chức với đối t­ượng hoạt động là giáo dục mầm non (tổ chức nghiên cứu và tư­ vấn phát triển giáo dục mầm non và một số lĩnh vực khác); cán bộ nghiên cứu khoa học về giáo dục mầm non ở các trung tâm nghiên cứu; có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
15. Giáo dục tiểu học
- Thời gian đào tạo: 4 năm. Tổng số tín chỉ: 128
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: đào tạo cử nhân sư­ phạm giáo dục tiểu học. Sinh viên tốt nghiệp có thể dạy ở các tr­ường tiểu học, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học; làm cán bộ chuyên trách ở tr­ờng tiểu học; cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục tiểu học; chuyên viên phụ trách ngành tiểu học ở các phòng gd, sở giáo dục cũng như­ các tổ chức với đối t­ượng hoạt động là giáo dục tiểu học (tổ chức nghiên cứu và tư­ vấn phát triển giáo dục tiểu học và một số lĩnh vực khác); cán bộ nghiên cứu khoa học về giáo dục tiểu học ở các trung tâm nghiên cứu; có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
16. Giáo dục chính trị
- Thời gian đào tạo: 4 năm. Tổng số tín chỉ: 130
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp.
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: đào tạo cử nhân s­ư phạm giáo dục chính trị.  Sau khi tốt nghiệp ngư­ời học có khả năng: giảng dạy môn giáo dục công dân ở các tr­ường phổ thông; giảng dạy môn giáo dục chính trị ở tr­ường trung học chuyên nghiệp, các môn lý luận chính trị ở tr­­ường cao đẳng, đại học; giảng dạy môn ph­­ương pháp dạy học giáo dục công dân ở các tr­­ơng trung học sư­­ phạm, cao đẳng, đại học s­­ư phạm có đào tạo cử nhân ngành giáo dục công dân; làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị- xã hội (ban tuyên giáo, hội liên hiệp phụ nữ; hội chữ thập đỏ....); chuyên viên t­ư vấn môn gdcd ở sở giáo dục và đào tạo; có thể học tập ở trình độ cao hơn (TH.S, T.S triết học, kinh tế chính trị, lịch sử đảng, giáo dục công dân…)
 17. Sư phạm toán học
- Thời gian đào tạo: 4 năm. Tổng số tín chỉ: 128
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: đào tạo cử nhân sư­ phạm toán.
- Sinh viên tốt nghiệp có thể:
1. Giảng dạy các bộ môn toán học ở trường trung học phổ thông.
2. Tham gia nghiên cứu khoa học về ngành toán từ sơ cấp đến chuyên sâu.
3. Làm công tác quản lý về chuyên môn ngành toán trong các cơ quan quản lý giáo dục.
4. Ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện dạy học hiện đại vào giảng dạy và quản lý trường học.
5. Làm công tác chủ nhiệm, văn thư, đoàn hội trong trường trung học phổ thông.
6. Vận dụng các kiến thức đó học (tâm lý học, giáo dục học, lôgíc học…) để thực hiện các biện pháp giáo dục phù hợp, xử lý tốt các tình huống trong nhà trường và ngoài xã hội.
7. Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ
8. Tự học, nghiên cứu để nâng cao trình độ phục công tác giảng dạy và công tác khác.
9. Hiểu biết về xã hội và môi trường.
10. Sdng được các công nghệ bổ trợ (tin học trình độ B) và ngoi ng (tiếng anh bậc III (khung 6 bậc tương đương với B1) cho nghiên cứu và giảng dạy toán học.
18. Sư phạm hóa học
- Thời gian đào tạo: 4 năm. Tổng số tín chỉ: 128
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai đào tạo cử nhân s­ư phạm hóa. Sinh viên tốt nghiệp có thể giảng dạy môn hóa học tại các tr­ường THCS, THPT, THCN và dạy nghề, trung tâm giáo dục th­ường xuyên, trung tâm giới thiệu việc làm; làm việc tại các công ty kinh doanh hóa chất; cán bộ, chuyên viên trong các viện, trung tâm và các cơ sở nghiên cứu khoa học hóa học; có khả năng tự học, tự nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp; có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
19. Sư phạm ngữ văn
- Thời gian đào tạo: 4 năm. Tổng số tín chỉ: 123
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp.
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: đào tạo cử nhân ngành ngữ văn thuộc khối ngành sư phạm có kiến thức vững vàng về khoa học ngữ văn và khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm và các kỹ năng thích hợp khác nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của xã hội trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
Sinh viên ra tr­ờng có thể:
1. Giảng dạy môn ngữ văn trong trường phổ thông, giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực ngôn ngữ và văn học trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cán bộ quản lí giáo dục, nghiên cứu tại các viện nghiên cứu văn học, ngôn ngữ.
2. Công tác hoặc cộng tác viên trong các cơ quan giáo dục, văn hóa, thông tin và truyền thông có nhu cầu về nguồn nhân lực liên quan đến ngữ văn.
3. Cụ thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
20. Sư phạm lịch sử
- Thời gian đào tạo: 04 năm. Tổng số tín chỉ: 128
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp.
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: đào tạo cử nhân ngành lịch sử thuộc khối ngành sư phạm có phẩm chất chính trị, đạo đức của người giáo viên trong nhà trường xã hội chủ nghĩa, có kiến thức sâu rộng về khoa học lịch sử, khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm và các kỹ năng thích hợp khác nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo phổ thông ở nước ta hiện nay; đồng thời có thể học lên các bậc học cao hơn và tự học để hoàn thiện, nâng cao năng lực làm việc trong xã hội hiện nay.
      - Sinh viên tốt nghiệp có thể:
1. Giảng dạy môn lịch sử tại các trường THPT, THCS, THCN trong hệ thống giáo dục và dạy nghề của Việt Nam.
2. Giảng dạy tại các trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục và dạy nghề của Việt Nam.
3. Công tác hoặc cộng tác viên, hướng dẫn viên của viện bảo tàng; nhà truyền thống, các di tích lịch sử văn hóa.
4. Chuyên viên của các ban tuyên giáo từ cấp huyện, tỉnh đến tương đương.
5. Làm biên tập viên cho báo, tạp chí của các ngành Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia hoặc địa phương.
6. Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
 21. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
- Thời gian đào tạo: 04 năm. Tổng số tín chỉ: 120
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp.
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: theo học ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, sinh viên có cơ hội nghiên cứu và tìm hiểu về địa lý du lịch, văn hóa, tâm lý và tập quán của du khách trong nước và quốc tế, các nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch, thiết kế tour, quản lý và điều hành tour, thiết kế và quản trị sự kiện du lịch. Ngoài ra, sinh viên cũng được cung cấp các hướng chuyên sâu: quản trị lữ hành, hướng dẫn du lịch, và quản trị sự kiện. Chương trình hướng đến 3 giá trị như sau: du lịch bền vững, học tập qua thực tế và ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch và lữ hành.
Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:
1. Hướng dẫn viên du lịch
2. Thuyết minh vườn tại các khu du lịch, bảo tàng, di tích…
3. Cán bộ quản lý, phụ trách các bộ phận lưu trú
4. Tổ chức hội nghị – sự kiện
5. Quản trị – điều hành thiết kế tour tại các công ty trong và ngoài nước
6. Cán bộ quản lý tại các sở, ban ngành về du lịch
7. Làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí (khu du lịch, công viên giải trí…)
8. Cán bộ quản lý làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vận chuyển (điều hành, bán vé, phục vụ).
      2.2. Các ngành cao đẳng sư phạm
1. Giáo dục mầm non
- Thời gian đào tạo: 03 năm. Tổng số tín chỉ: 98
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp.
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: đào tạo cử nhân s­ư phạm giáo dục mầm non. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm giáo viên chăm sóc giáo dục trẻ ở tr­ờng mầm non; chuyên viên phụ trách ngành mầm non ở các phòng, sở giáo dục cũng nh­ư các tổ chức với đối t­ượng hoạt động là giáo dục mầm non (tổ chức nghiên cứu và tư­ vấn phát triển giáo dục mầm non và một số lĩnh vực khác); cán bộ nghiên cứu khoa học về giáo dục mầm non ở các trung tâm nghiên cứu; có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
2. Giáo dục tiểu học
- Thời gian đào tạo: 03 năm. Tổng số tín chỉ: 97
- Yêu cầu về tiếng anh: có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam) hoặc tương đương do một cơ sở được trường đại học Quảng Bình chỉ định cấp.
- Định hướng mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: đào tạo cử nhân s­ư phạm giáo dục tiểu học. Sinh viên tốt nghiệp có thể dạy ở các tr­ờng tiểu học; làm cán bộ chuyên trách ở tr­ường tiểu học; chuyên viên phụ trách ngành tiểu học ở các phòng giáo dục, sở giáo dục cũng như­ các tổ chức với đối t­ượng hoạt động là giáo dục tiểu học (tổ chức nghiên cứu và t­ư vấn phát triển giáo dục tiểu học và một số lĩnh vực khác); cán bộ nghiên cứu khoa học về giáo dục tiểu học ở các trung tâm nghiên cứu; có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
Các chương trình hỗ trợ sinh viên
- Các đơn vị doanh nghiệp đó ký kết với nhà trường về việc tiếp nhận, sử dụng sinh viên sau tốt nghiệp: công ty TNHH Tuấn Việt – Quảng Bình; Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh  Quảng Bình; Công ty Cổ phần Thế giới di động – Quảng Bình; Tập đoàn Viễn thông Quân đội chi nhánh Quảng Bình; Tập đoàn Quế Lâm - Thừa Thiên Huế; Công ty Hải Phong - Đà Nẵng; Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa - Kỳ Anh, Hà Tĩnh; Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình; Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Thịnh - Bảo Ninh, Quảng Bình; Công ty Du lịch Oxalis; Công ty FPT Quảng Bình, Tập đoàn FLC Quảng Bình, Tập đoàn Vinpearl Quảng Bình; Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 6 - Bắc miền trung; Công ty TNHH Thanh Hương – Quảng Bình; Tổng Công ty Sông Gianh – Quảng Bình; Công ty TNHH Trường Sơn - Đồng Hới Quảng Bình; Công ty CP Tập đoàn Tôn Hoa Sen làm việc tại Quảng Bình; Phòng GD&ĐT huyện Minh Hoá – Quảng Bình; Phòng GD&ĐT huyện Quảng Ninh – Quảng Bình; Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình; Phòng GD&ĐT huyện Bố Trạch – Quảng Bình; Phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hoá – Quảng Bình; Phòng GD&ĐT  huyện Quảng Trạch – Quảng Bình; Phòng GD&ĐT Thị Xã Ba Đồn – Quảng Bình; Phòng GD&ĐT Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây