Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh
SINCE 2014
Điểm đánh giá: 64 sao trong 16 đánh giá
Click để đánh giá trường

1. Sứ mệnh

Là nơi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh theo chức năng, nhiệm vụ quy định đối với trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
Là nơi đào tạo sinh viên nhằm cung cấp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho hệ thống chính trị các cấp trong cả nước. 
Là nơi triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ; nghiên cứu và tư vấn về chính sách cho các cấp quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tầm nhìn

Đến năm 2030, xây dựng Học viện Cán bộ Thành phố trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, sinh viên chất lượng cao với cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế và môi trường giáo dục lành mạnh, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

3. Giá trị cốt lõi

Với tầm nhìn và sứ mệnh, Học viện Cán bộ Thành phố hướng tới các giá trị cốt lõi sau đây: 
- Vì sự phát triển toàn diện của người cán bộ, lấy người học làm trung tâm - Chất lượng giáo dục luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu cho mọi hoạt động - Đề cao tính sáng tạo, ứng dụng trong nghiên cứu khoa học
- Mở rộng liên kết, hợp tác quốc tế là nòng cốt cho sự phát triển - Đề cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác quản lý 
- Hướng đến sự phát triển chung của Thành phố, chung tay vì cộng đồng trên các lĩnh vực.
          4. Mục tiêu chiến lược
- Hoàn thiện các quy trình ISO 9001: 2015 phù hợp với thực tế, đảm bảo thống nhất, đơn giản và hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thông qua sử dụng và khai thác triệt để các phần mềm như quản lý văn bản; quản lý tài sản; quản lý cán bộ viên chức; quản lý đào tạo; khảo thí; học liệu trực tuyến LMS, quản lý tòa nhà thông minh BMS,... để tiết kiệm thời gian, kinh phí và đạt hiệu quả sử dụng cao. 
- Sắp xếp, tinh gọn, hoàn chỉnh tổ chức bộ máy đáp ứng nhu cầu công việc theo Đề án vị trí việc làm và Quy định 09-QĐi/TW; xã hội hóa một số hạng mục công trình của Học viện để tiết kiệm ngân sách. Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành giai đoạn 3 Dự án trường Cán bộ Thành phố trước đây (nay là Học viện Cán bộ). 
- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức của Học viện về số lượng và chất lượng, phong cách mang tính chuyên nghiệp cao, có đạo đức, năng lực quản lý và kỹ năng thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Phấn đấu 100% công chức, viên chức của Học viện đạt chuẩn quy định về trình độ đào tạo và sử dụng thành thạo tin học văn phòng: 100% viên chức giảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị và Thạc sỹ về chuyên môn, được đào tạo, rèn luyện trong thực tiễn; 100% viên chức hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tiếp tục kiến nghị với Thành ủy, Uỷ ban nhân dân giao cho Học viện thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp theo quy định của Chính phủ và các Bộ, nghành Trung ương. Dự kiến năm 2021, sẽ triển khai thực hiện cơ chủ tài chính tại Học viện. 
- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng và đánh giá cán bộ. Đảng uỷ thường xuyên phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm công tác đánh giá, tuyển dụng, luân chuyển, khen thưởng cán bộ, công chức đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình. 
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng học tập kinh nghiệm của các nước tiên tiến và các nước liên kết đào tạo; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên. 
- Nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu của các phòng, trung tâm và khoa đối với các lĩnh vực hoạt động của Học viện. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế với các nước; đẩy mạnh hoạt động giao lưu học tập, học hỏi kinh nghiệm giữa sinh viên, giảng viên, viên chức Học viện với giảng viên, sinh viên các trường quốc tế đã ký kết MOU.
- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác đổi mới việc giảng dạy và học tập tại Học viện; tăng cường chấn chỉnh các tiêu cực, sai phạm trong công tác giáo dục; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác thi đua và xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh.

5. Mô tả liên kết khu vực

TT Đối tác nước ngoài Tên thỏa thuận Thời gian ký kết Hoạt động triển khai
1 Trường chính trị hành chính Viêng Chăn (Lào) Bản ghi nhớ hợp tác 17/3/2015 Trao đổi học thuật, kinh nghiệm giảng dạy
2 Học viện hành chính Bắc Kinh (Trung Quốc) Bản ghi nhớ hợp tác 28/12/2015 Trao đổi học thuật, kinh nghiệm giảng dạy
3 Trường Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ (FHNW) Bản ghi nhớ hợp tác 28/3/2017 - Các hoạt động giao lưu văn hóa, học thuật và sinh viên 2 nước
- Giảng viên Học viện nghiên cứu và học tập ngắn hạn tại trường Tây Bắc Thụy sĩ
4 Trường Đại học HELP (Malaysia) Bản ghi nhớ hợp tác 17/8/2017 - Sinh viên học viện học tập và giao lưu văn hóa ngắn hạn tại trường Đại học HELP
5 Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM và Cục thực thị Quy định Quốc tế trực thuộc Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp Bản ghi nhớ hợp tác 26/6/2019 Khóa đào tạo giảng viên nguồn và lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP.HCM


            6. Các thành tích nhà trường đạt được
Trong những năm qua, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt những kết quả đáng kể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị của thành phố; trong đó có những nét mới, sáng tạo, đi đầu góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ ngang tầm, bổ sung nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển của thành phố, đồng thời nhiều mặt hoạt động của Học viện cũng thể hiện được là đơn vị xuất sắc, đi đầu trong hệ thống Trường Chính trị các tỉnh, thành trong cả nước. Cụ thể:
a. Công tác đào tạo, bồi dưỡng
Công tác đào tạo, bồi dưỡng là công tác trọng tâm trong hoạt động của Học viện Cán bộ, đã tổ chức các lớp theo tiến độ và kế hoạch của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố giao. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, Học viện luôn đổi mới về nội dung và hình thức, phương pháp đào tạo phù hợp với tình hình mới; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tập trung chuyên sâu vào bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới. Điểm nổi bật trong công tác đào tạo của Học viện trong những năm qua là đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của toàn thành phố: trong đó có đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn, bồi dưỡng nghiệp vụ và bồi dưỡng lý luận chính trị (trung cấp, cao cấp, cử nhân). Học viện còn kết hợp với các đơn vị, các ngành của thành phố đề mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ theo chuyên ngành.
Công tác giảng dạy của Học viện có nhiều chuyển biến phù hợp với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo. Hầu hết các giảng viên đã đổi mới phương pháp giảng dạy, 90% bài giảng được thực hiện theo phương pháp giảng dạy tích cực. Đến nay, đã có nhiều phương pháp dạy học tích cực được giảng viên vận dụng nhuần nhuyễn trong các giờ dạy như: Phương pháp thuyết trình kèm hình ảnh từ máy chiếu, phương pháp đàm thoại, phương pháp xêmina, thảo luận, phương pháp dạy học theo nhóm, phương pháp nêu vấn đề, phường pháp dạy học thông qua các bài tập tình huống, phương pháp đóng vai.
- Mở rộng công tác liên kết đào tạo: Với vai trò vị trí là Học viện ở trung tâm khu vực phía Nam, trong nhiều năm qua, Học viện Cán bộ thành phố đã tạo điều kiện và giúp đỡ các địa phương trong công tác đào tạo. Học viện đã cử giảng viên giảng dạy tại các tỉnh, thành phía Nam như Kiên Giang, Cần Thơ, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Đắc Lắc..., giúp nhiều địa phương về thi tuyển công chức như Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu... Học viện đã phối hợp với các đơn vị Trung ương và các Học viện, trường Đại học tổ chức các lớp cao cấp, cử nhân chính trị, cử nhân chuyên ngành. Đặc biệt, vừa qua Học viện Cán bộ Thành phố phối hợp, liên kết với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các quận, huyện mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính.
- Từ năm học 2016 - 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép Học viện tuyển sinh hệ cử nhân chính quy chuyên ngành Quản lý nhà nước và đến năm học 2017- 2018 tuyển sinh thêm các ngành Luật, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Công tác xã hội, Chính trị học, Hiện nay, có 2.380 sinh viên đang theo học hệ cử nhân tại Học viện Cán bộ Thành phố.
Ngoài ra, Học viện còn tổ chức liên kết với trường Đại học Kinh tế, Đại học Kinh tế - Luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo hệ đại học văn bằng 2; liên kết với Đại học Quốc tế đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý công
- Để đánh giá chất lượng đào tạo học viên, Học viện đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, điều tra xã hội học, qua đánh giá sau đào tạo cho thấy các tổ chức có học viên theo học tại Học viện và bản thân ý kiến của học viên các lớp đào tạo chính qui, tại chức đều có nhận xét: Chương trình đào tạo và bồi dưỡng của Học viện ngày càng thiết thực, đáp ứng được yêu cầu của cơ sở, các cơ quan, đơn vị; Phương pháp giảng dạy đã thay đổi cơ bản, giảm thuyết trình, tăng thời gian đối thoại, trao đổi với học viên, tạo sự tranh luận về những vấn đề thực tế ở thành phố, giúp cho học viên sau khi tốt nghiệp đã có sự vận dụng tốt kiến thức đã học vào thực tiễn công tác và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
b. Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác
- Ngoài công tác giảng dạy, Học viện còn thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học. Trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học ngày càng đi vào chiều sâu. 100% giảng viên có đăng ký nghiên cứu khoa học. Nhiều đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp thành phố được nghiên cứu, nghiệm thu và có khả năng ứng dụng thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, hỗ trợ đắc lực cho công tác đào tạo và các công tác khác phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố. Học viện đã ký kết bản ghi nhớ với các trường chính trị trong nước, các trường đại học ở nước ngoài; cử các đoàn viên chức, giảng viên, sinh viên đi tham quan, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu hoạt động giáo dục của một số Trường Chính trị và Đại học ở Trung Quốc, Thụy Sĩ, Singapore, Malaysia, Lào...
- Thalm gia biên soạn, xuất bản hơn 20 đầu sách, đề cương bài giảng để phục vụ giảng dạy, viết trên 300 bài báo cho tạp chí, báo, đài Trung ương và địa phương, trực tiếp thực hiện hơn 400 buổi báo cáo chuyên đề Nghị quyết Đảng, pháp luật nhà nước cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ nhân viên Học viện.
- Trên cơ sở thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, Học viện còn chú trọng và tổ chức thường xuyên theo yêu cầu Thành phố các hoạt động hội thảo, tọa đàm khoa học và đây cũng là nhiệm vụ chính trị của Học viện. Đã tổ chức được 15} buổi hội thảo, tọa đàm, hội nghị khoa học, hội thảo quốc tế. Chất lượng các hội thảo, tọa đàm ngày càng nâng cao, thu hút được nhiều sự tham gia của các đồng chí cách mạng lão thành, các nhà khoa học đầu ngành, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
- Trong công tác tuyên truyền, thông tin, Học viện Cán bộ Thành phố đã phối hợp với Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền, trao đổi với bạn xem đài trên HTV4 chương trình “Từ lý luận đến thực tiễn” nhằm triển khai các Nghị quyết của Đảng đi vào thực tế cuộc sống. Tạp chí “Phát triển nhân lực” của Học viện đã phát hành hơn 40 số với hơn 500 bài viết của nhiều chuyên mục khác nhau theo các chủ đề. Bài viết trong các
chuyên mục này đã trực tiếp góp phần định hướng tư tưởng của cán bộ và nhân dân thành phố đối với Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Hoạt động Thông tin - Thư viện duy trì thường xuyên công tác, cung cấp đầy đủ và kịp thời các tài liệu chuyên ngành, sách báo, tạp chí phục vụ tốt công tác nghiên cứu trong giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên; hàng năm đã bổ sung gần 700 đầu sách mới, báo, tạp chí...
- Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Học viện chú trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, đặc biệt đối với đội ngũ giảng viên. Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong sạch vững mạnh, bằng nhiều biện pháp tích cực Học viện đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi như hỗ trợ kinh phí, quỹ thời gian, giảm giờ chuẩn... để cán bộ quản lý, giảng viên có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Công tác Hành chính - Văn thư luôn được thực hiện tốt, đảm bảo công tác thông tin liên lạc, chế độ báo cáo đúng theo quy trình và thủ tục của hệ thống Quản lý chất lượng theo . tiêu chuẩn ISO 9001:2008; giải quyết các công việc hành chính luôn kịp thời, nhanh nhẹn, chính xác và nhất là không để bị ách tắc.
- Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, thanh tra giáo dục được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, tạo được nền nếp, kỷ cương tại Học viện.
- Công tác chỉ đạo điều hành thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở dưới các hình thức: hội nghị định kỳ Đảng ủy, giao ban, sinh hoạt Ban giám đốc, hội nghị Cán bộ viên chức theo cam kết trách nhiệm, đặt các số góp ý tại các hội trường, phòng học, phòng nghỉ giảng viên và nhất là việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đã đảm bảo hoạt động Học viện vận hành đạt hiệu quả và có nền nếp. Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh trở thành đơn vị đi trước và dẫn đầu hệ thống các Trường Chính trị cả nước về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và được tổ chức QUACERT đã đánh giá giám sát định kỳ hàng năm, tiếp tục chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của Học viện Cán bộ thành phố phù hợp tiêu chuẩn.

1. Khoa Luật
1.1. Giới thiệu chung về Khoa
- Khoa Luật được thành lập năm 2014, tiền thân là khoa Nhà nước - Pháp luật, một trong những khoa quan trọng của Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ, sau này là Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Trường Cán bộ Thành phố, nay là Học viện Cán bộ Thành phố.
- Khoa Luật hiện nay có 8 giảng viên và 1 thư ký Khoa, trong đó có 01 PGS, 03 tiến sỹ, 05 thạc sỹ và 01 củ nhân.
1.2. Ngành đào tạo chính: Ngành Luật học (hệ chính quy)
Tên ngành đào tạo: Ngành Luật học
Mã ngành tuyển sinh: 52380101
Trình độ đào tạo: Đại học
Hình thức đào tạo: Hệ chính quy (theo tín chỉ)
Văn bằng: Tốt nghiệp đại học - Cử nhân Luật
Thời gian đào tạo: 4 năm
Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Luật tại Học viện Cán Bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành chính, kiến thức chuyên sâu) và kiến thức bổ trợ. Trong đó:
* Kiến thức giáo dục đại cương
- Nắm vững các nguyên lý cơ bản, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung cơ bản Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam để tiếp cận, giải thích các vấn đề về nhà nước, pháp luật và các vấn đề xã hội khác;
- Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội phù hợp với ngành luật, như logic học, tâm lý học, xã hội học,
* Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
- Kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; các vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp | luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Kiến thức cơ bản về Luật Hiến pháp như chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Kiến thức cơ bản về pháp luật hành chính và tố tụng hành chính như cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, công vụ, quyết định hành chính, hành vi hành chính, thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo;
- Kiến thức cơ bản về pháp luật dân sự như quyền sở hữu, tài sản, hợp đồng, thừa kế, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, thi hành án dân sự;
- Kiến thức cơ bản về lĩnh vực pháp luật kinh tế, pháp luật đất đai; pháp luật lao động; pháp luật hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, pháp luật hình sự và tố tụng hình sự; công pháp và tư pháp quốc tế.
* Kiến thức bổ trợ:
Gồm các kiến thức về tin học, ngoại ngữ liên quan đến các công việc thuộc lĩnh vực pháp luật. Sinh viên đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014, đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012, cụ thể là:
- Ngoại ngữ Tiếng Anh đạt tối thiểu TOEIC 450 hoặc B1 chuẩn Châu  u hoặc đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tin học đạt IC 3 hoặc trình độ tương đương hoặc theo quy định của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân luật của Học viện Cán Bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có các kỹ năng sau:
* Kỹ năng chuyên môn:
- Nhận thức, phân tích, đánh giá, các tình huống dưới góc nhìn pháp luật; tra cứu, lựa chọn và áp dụng đúng các quy định pháp luật để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn pháp lý;
- Kỹ năng nghiên cứu, lập luận và phân tích luật;
- Thực hành một số hoạt động tố tụng dân sự, hình sự, hành chính;
- Biết cách soạn được văn bản hành chính cá biệt và các văn bản hành chính thông thường như công văn, thông báo, tờ trình.
* Kỹ năng mềm:
- Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;
- Có khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp;
- Có kỹ năng giao tiếp, lập luận, thuyết trình, viết báo cáo.
Sinh viên tốt nghiệp cử nhân luật tại Học viện Cán Bộ:
-Trung thành với Tổ quốc, tin tưởng, chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
- Có ý thức, trách nhiệm công dân; có ý thức bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; gìn giữ và phát huy truyền thống đạo đức, văn hoá Việt Nam;
- Có tâm huyết, yêu nghề, có trách nhiệm với công việc, có đạo đức nghề nghiệp;
- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác, thân thiện với các đồng nghiệp; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Học viện Cán Bộ Thành phố Hồ Chí Minh có thể làm việc tại nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức với các công việc như:
+ Chuyên viên làm công tác tổ chức, hành chính văn phòng, pháp chế trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.
+ Chuyên viên hoặc tương đương trong các cơ quan bảo vệ pháp luật; như Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân..
+ Luật sư tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật.
+ Chuyên viên pháp lý trong các doanh nghiệp, tham gia đàm phán ký kết các hợp đồng, giải quyết tranh chấp thương mại giữa các tổ chức kinh tế.
+ Làm việc trong các cơ sở giáo dục đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; các trường Trung học; các Viện nghiên cứu...
+ Những công việc khác liên quan đến pháp luật.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có thể học tập nâng cao trình độ với các loại lớp như:
- Học tập ở bậc học cao hơn: cao học, nghiên cứu sinh.
- Học các khóa đào tạo chức danh tư pháp như Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Luật sư, Công chứng viên, Thừa phát lại...
Ngoài ra, Khoa còn đào tạo cử nhân Luật hệ vừa làm vừa học văn bằng 1, văn bằng 2, cử nhân Luật hệ vừa làm vừa học tích hợp với chương trình Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính; liên kết với các Khoa khác đào tạo Cử nhân Quản lý nhà nước, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cử nhân chính trị học, Cử nhân công tác xã hội; đào tạo song ngành.
Ngoài đào tạo các chương trình cử nhân kể trên, Khoa còn thực hiện nhiệm vụ tham gia giảng dạy trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính; các lớp bồi dưỡng theo chức danh; các lớp thi tuyển công chức, nâng ngạch công chức...
Email: khoaluat@homca.edu.vn
2. Khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tên khoa: Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Giảng viên: 10 giảng viên cơ hữu (3 tiến sỹ, 3 nghiên cứu sinh, 4 thạc sỹ) và 10
giảng viên kiêm chức, thỉnh giảng (3 tiến sỹ, 7 thạc sỹ)
- Các ngành đào tạo: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
- Thời lượng đào tạo: 4 năm
- Tổng số tín chỉ: 120
- Yêu cầu về tiếng Anh: tương đương 450 điểm TOEIC
- Định hướng mục tiêu:
+ Mục tiêu tổng quát:
Chương trình đào tạo cử nhân đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước nhằm đào tạo cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách tốt, nắm vững kiến thức chuyên môn và năng lực vận dụng vào thực tiễn công tác, có khả năng thực hành tốt, khả năng làm việc độc lập và sáng tạo, có đủ trình độ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,
+ Mục tiêu cụ thể:
Cử nhân ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuyên ngành được học, có lập trường giai cấp công nhân vững vàng, trung thành với Đảng, Nhà nước và chủ nghĩa xã hội, nhạy bén về chính trị, gắn lý luận với đường lối của Đảng, thực tiễn cách mạng và đời sống xã hội, có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và sức khỏe tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có khả năng nghiên cứu và học tiếp ở bậc cao hơn.
Sinh viên tốt nghiệp ngành học này có khả năng nắm bắt các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong thực tiễn, có năng lực giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn, khả năng xử lý tình huống, khả năng tham gia nghiên cứu khoa học về Đảng, Chính quyền Nhà nước, khả năng lãnh đạo trong các tổ chức của hệ thống chính trị.
Người học nắm vững nghiệp vụ và biết thực hành công tác xây dựng Đảng và xây đựng Chính quyển Nhà nước, có khả năng soạn thảo và chuẩn bị các văn bản, các phương án công tác, thực hành lý luận, nghiệp vụ về xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.
- Triển vọng nghề nghiệp:
Sinh viên tốt nghiệp một ngành như có thể làm nhiều nghề có thể lựa chọn các vị trí, việc làm sau:
Làm việc trong cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội từ Trung ương đến cơ sở
Chuyên trách công tác Đảng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)
Là giảng viên giảng dạy bộ môn xây dựng Đảng, quản lý nhà nước tại các trường chính trị tỉnh, thành phố. Giảng viên dạy lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng trên cả nước
Là phóng viên, biên tập viên của chuyên mục xây dựng Đảng...
Email: khoa xd@hcmc.edu.vn
3. Khoa Quản lý hành chính
- Tên khoa: Quản lý hành chính
- Giảng viên: 15 giảng viên cơ hữu (4 tiến sỹ, 11 thạc sỹ)
- Các ngành đào tạo: Quản lý nhà nước
- Thời lượng đào tạo: 4 năm
- Tổng số tín chỉ: 120
- Yêu cầu về tiếng Anh: tương đương 450 điểm TOEIC
3.1. Thông tin cơ bản về ngành đào tạo
Khối lượng kiến thức đào tạo: Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ (Không kể kiến thức giáo dục Thể chất và Quốc phòng-An ninh), cụ thể:
Kiến thức giáo dục đại cương: 45 tín chỉ/17 học phần, bao gồm:
1. Lý luận chính trị: 10 tín chi/3 học phần;
2. Khoa học xã hội: 16 tín chỉ/7 học phần;
3. Khoa học tự nhiên: 04 tín chỉ/2 học phần:
4. Ngoại ngữ (Anh văn): 15 tín chỉ/5 học phần.
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 75 tín chỉ/32 học phần, bao gồm:
1. Kiến thức cơ sở ngành: 16 tín chỉ/6 học phần;
2. Kiến thức ngành chính: 39 tín chỉ/ 15 học phần;
3. Kiến thức chuyên sâu ngành: 15 tín chỉ/7 học phần;
4. Thực tập tốt nghiệp: 05 tín chỉ/1 học phần;
5. Khóa luận TN hoặc HP thay thế:
Khóa luận Tốt nghiệp: 05 tín chỉ/1 học phần;
Học phần thay thế: 05 tin chỉ/2 học phần.
Các chuyên ngành đào tạo chuyên sâu: 02 khối kiến thức chuyên ngành, gồm:
Chuyên ngành: Nội chính - Văn xã (Chuyên ngành 1);
Chuyên ngành: Kinh tế - Đô thị (Chuyên ngành 2).
Những ưu thế nổi bật của chương trình đào tạo đại học QLNN
Thứ nhất, chương trình có sự tích hợp tối đa các chương trình đào tạo khác để khi sinh viên ra trường có đủ chuẩn để cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông. .
Thứ hai, chương trình đào tạo được xây dựng gọn nhẹ, khoa học, với 120 tín chỉ/48 học phần), trong đó: Kiến thức giáo dục đại cương: 45 tín chỉ/18 học phần và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 75 tín chỉ/31 học phần, trong đó kiến thức cơ sở ngành 16 tín chỉ/06 học phần, kiến thức ngành chính 59 tín chỉ/25 học. Chương trình đào tạo được tổ chức thực hiện trong 08 kỳ học, trong đó 07 học kỳ tích luỹ kiến thức tại cơ sở đào tạo và học kỳ thực tập tốt nghiệp, làm khoá luận tốt nghiệp hoặc học tính lũy các học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp, với thời gian đào tạo 4,0 năm. Tuy nhiên, sinh viên có thể rút ngắn thời gian học (dưới 4 năm) hoặc kéo dài thời gian học (tối đa không quá 6 năm) tuỳ theo điều kiện, hoàn cảnh của bản thân.
Thứ ba, kỹ năng thực hành nghề nghiệp cao, vì tất cả các học phần đều được bố trí thời lượng thực hành (thảo luận) tương đương hoặc nhiều hơn thời lượng học lý thuyết. Điều này khắc phục triệt để tính lý thuyết suông mà nhiều chương trình đào tạo đại học hiện nay chưa khắc phục được.
Thứ tư, Học viện bảo đảm điều kiện tốt nhất cho sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại cơ sở đào tạo, với đội ngũ giảng viên đủ chuẩn, có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước và công tác giảng dạy, có đầy đủ cơ sở vật chất (giảng đường, thư viện, phòng máy tính, khu rèn luyện thể thao, ..vv) thuộc diện hiện đại nhất so với các cơ sở đào tạo đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Thứ năm, mức học phí thấp, vì Học viện là sở đào tạo thuộc hệ thống giáo dục công lập. Học viện cam kết không thu thêm bất kỳ một khoản nào về học phí ngoài quy định của nhà nước.
Thứ sáu, sinh viên tốt nghiệp ra trường có rất nhiều cơ hội để tiếp cận vị trí công tác (thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước, hành chính văn phòng, hành chính nhân sự, hành chính doanh nghiệp) không chỉ trong khu vực cơ quan nhà nước, các cơ quan Đảng, tổ chức Chính trị-xã hội mà còn có thể làm việc trong các loại hình doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Thứ bảy, hiện tại Học viện đang tổ chức xây dựng Chương trình liên kết đào tạo đại học quản lý nhà nước với Thụy Sỹ (chương trình này hiện đang chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và phê duyệt) và Chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý công để tạo điều kiện cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có thể theo học.
Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh mở ngành đào tạo đại học quản lý nhà nước từ năm học 2016-2017 (đến năm học 2017-2018 tiếp tục cho phép Học viện mở thêm 4 ngành đào tạo đại học) không chỉ khẳng định sự lớn mạnh của Học viện mà còn mở ra cơ hội để các quận, huyện, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn có điều kiện để chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của công tác quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn đổi mới và hội nhập.
Email: khoaqlhc@hcmca.edu.vn
4. Khoa Lý luận chính trị
4.1. Thông tin về Khoa
Tên khoa: Khoa Lý luận chính trị - Năm thành lập: Ngày 01/5/2015
- Lịch sử thành lập: Khoa lý luận Chính trị được thành lập ngày 01/5/2015 trên cơ sở khoa Lý luận Mác - Lênin của Trường Cán bộ TP.HCM.
- Đội ngũ giảng viên: Tổng số 13 : Hiện tại khoa có 03 giảng viên chính, 10 giảng viên, về trình độ chuyên môn có 03 tiến sỹ, 10 thạc sỹ (có 3 giảng viên đang học nghiên cứu sinh)
- Khoa Lý luận chính trị được phân công giảng dạy 02 phần học trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực; thực hiện nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo đội ngũ giảng viên trẻ. Từ năm 2017 khoa đảm nhận giảng dạy chương trình cử nhân Chính trị học.
* Mục tiêu đào tạo: nhằm trang bị một hệ thống kiến thức cơ bản và toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối chính sách của Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị thành phố Hồ Chí Minh.
a. Thông tin về ngành Chính trị học
- Thời lượng đào tạo: 4 năm
- Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ: 46 học phần
- Yêu cầu về tiếng Anh: Trình độ Anh ngữ B1 (CEFR) và tiếng Anh chuyên ngành.
- Định hướng mục tiêu đào tạo:
Mục tiêu chung:
Đào tạo đội ngũ cán bộ làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị (các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội) và trong các tổ chức kinh tế, xã hội.
Đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu Chính trị học cho các trường đại học, cao đẳng; các trường chính trị tỉnh, thành phố; các trung tâm giáo dục chính trị quận, huyện; các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; các viện nghiên cứu.
Mục tiêu cụ thể
- Về kiến thức
+ Kiến thức chung
Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức liên ngành về khoa học xã hội nhân văn.
Có phương pháp tư duy khoa học, biện chứng; có năng lực vận dụng kiến thức đã học vào công tác chuyên môn, đủ trình độ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và các tổ chức kinh tế, xã hội.
Có kiến thức, năng lực và phương pháp đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
+ Kiến thức chuyên sâu
Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu về Chính trị học như thể chế chính trị thế giới đương đại, quyền lực chính trị và cầm quyền, hệ thống chính trị, địa chính trị thế giới, những vấn đề về chính sách công, xử lý tình huống chính trị...
- Về kỹ năng
+ Kỹ năng cơ bản:
Sinh viên nắm vững và có khả năng vận dụng các kỹ năng hoạt động lý luận như: kỹ năng nghiên cứu, viết, thuyết trình, giảng dạy chuyên ngành Chính trị học, kỹ năng thu thập và xử lý các thông tin chính trị.
Sinh viên nắm vững và có khả năng vận dụng các kỹ năng hoạt động thực tiễn như: kỹ năng tiếp cận và xử lý tình huống chính trị, kỹ năng phân tích chính sách, hoạch định, tổ chức và thực thi chính sách; kỹ năng nghiên cứu, đánh giá truyền thông và khai thác truyền thông trong chính trị; kỹ năng tác nghiệp khi tham gia các hoạt động chính trị - xã hội.
+ Kỹ năng mềm:
Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng xây dựng nhóm, lãnh đạo nhóm, vận hành nhóm và phát triển nhóm.
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: kỹ năng thiết kế và vận hành tổ chức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Kỹ năng giao tiếp chính trị: kỹ năng thuyết phục công chúng và xử lý các tình huống chính trị phát sinh.
- Về thái độ:
+ Có lập trường tư tưởng vững vàng, có lý tưởng cộng sản, tin tưởng và tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trung thực, lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc
+ Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, có bổn phận thực hiện nghĩa vụ công dân, có ý thức bảo vệ lợi ích của nhà nước, lợi ích của cộng đồng và lợi ích của người khác.
+ Có thái độ chuẩn mực, thân thiện trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân, có tinh thần hợp tác, thiện chí với đồng nghiệp, đối tác.
+ Tinh thần cầu thị, biết tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu và chia sẻ ý kiến với người khác để tự hoàn thiện mình và giúp đỡ người khác
+ Có tinh thần đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị.
4.3. Các lĩnh vực, triển vọng về nghề nghiệp trong tương lai
+ Làm công tác tư vấn, tham mưu trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; trong các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế.
+ Chuyên viên trong các cơ quan của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân + Làm công tác nghiên cứu trong các cơ quan lý luận chính trị
+ Làm phóng viên, biên tập viên, bình luận viên về thời sự, chính trị tại các cơ quan thông tấn báo chí, các đài phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương.
+ Làm công tác nghiên cứu và giảng dạy Chính trị học trong hệ thống các trường Đảng, các Học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.
+ Ngành Chính trị học mở ra cơ hội lớn để trở thành chính khách, nhà lãnh đạo chính trị tương lai.
4.4. Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế
Ngành Chính trị học có thể liên kết đào tạo với một số trường quốc tế như:
+ Trường Chính sách công và quản lý Fulbright, Hoa Kỳ + Trường chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore + Học viện Hành chính Bắc Kinh, Trung Quốc 6. Khoa Dân vận và Công tác xã hội 5.1. Giới thiệu Khoa
Khoa Dân vận và Công tác xã hội thành lập theo Quyết định 357/QĐ-HVCB của Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM ban hành ngày 24/4/2015. Khoa phụ trách các bộ môn:
- Dân vận;
- Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại;
- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý.
Ngày 9/8/2016 tại Quyết định 911/QĐ-HVCB do yêu cầu nhiệm vụ, bộ môn kỹ năng lãnh đạo quản lý được chuyển về Khoa Đại cương phụ trách.
Ngày 3/3/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số: 630/QĐ BGDĐT về việc cho phép học viện Cán bộ TPHCM đào tạo các ngành trình độ đại học hệ chính quy. Học viện Cán bộ được phép đào tạo chương trình cử nhân ngành Công tác xã hội do Khoa Dân vận và Công tác xã hội phụ trách.
Hiện nay, 100% giảng viên của Khoa có trình độ Thạc sĩ trở lên (trong đó: 1 Phó Giáo sư, 2 Tiến sĩ) và nhiều chuyên gia có kinh nghiệm giảng dạy đáp ứng chương trình đào tạo của ngành. Các giảng viên được đào tạo phù hợp về chuyên môn, đa số đều trải qua thực tiễn công tác tại cơ sở.
5.2. Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội
Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội nhằm đào tạo người học trở thành nhân viên xã hội chuyên 11ghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp; có năng lực nghiên cứu và khả năng sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến con người, gia đình, cộng đồng và xã hội; có trách nhiệm nghề nghiệp, sẵn sàng thích nghi với môi trường làm việc đa dạng.
Hoạt động nghề nghiệp của cử nhân Công tác xã hội hướng tới việc tạo ra sự “thay đổi” tích cực trong xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người đặc biệt là những nhóm người yếu thế, Thông qua hoạt động công tác xã hội thúc đẩy sự biến đổi xã hội, tăng cường các mối tương tác giúp hài hoà giữa cá nhân, gia đình và xã hội hướng tới tiến bộ và công bằng xã hội.
Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội tại Học viện Cán bộ được xây dựng hướng đến 2 mục tiêu cơ bản:
Một là, trang bị kỹ năng làm việc cho người học để giải quyết những vấn để xảy ra đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng có những hoàn cảnh khác nhau.
Hai là, trang bị phẩm chất đạo đức và kỹ năng ứng xử phù hợp với tình hình chính trị xã hội của nước ta trước các vấn đề xã hội qua đó cải thiện môi trường sống bằng những dịch vụ cung cấp giúp thân chủ thực hiện các chức năng, vai trò của họ hiệu quả.
Để đạt được mục tiêu đó, chương trình đào tạo được xây dựng đòi hỏi người học sau khi tốt nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể:
- Có phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân và trách nhiệm công dân; sống và làm việc theo pháp luật. Người học nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến nghề. công tác xã hội. Am hiểu các giá trị, đạo đức nghề nghiệp.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt phục vụ cho quá trình thực hiện công việc như: tham vấn, đối thoại, ngoại ngữ, tin học và kỹ năng làm việc nhóm.
- Có khả năng giải quyết và hỗ trợ thân chủ vit qua các vấn đề khác nhau của: cá nhân, gia đình, nhóm, tổ chức đến cộng đồng.
5.3. Thông tin về đào tạo Cử nhân Công tác xã hội
Tổng số tín chỉ: 120 Tín chỉ Thời gian dào tạo: 4 năm Yêu cầu về tiếng anh, tương đương 450 điểm TOEIC
5.4. Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai
Tốt nghiệp ngành Công tác xã hội tại Học viện Cán bộ, người học có khả năng thực hiện các dịch vụ xã hội khác nhau trong nhiều môi trường như cơ sở xã hội, trường học, bệnh viện, tổ chức lao động xã hội, trung tâm giáo dục hoà nhập, các dự án phát triển cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, ....
Cán bộ quản lý, chuyên viên nghiên cứu tại các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ nhằm triển khai dự án hoặc tham gia thực hiện các chương trình pit tiền cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc quốc gia.
Email: khoadv@hcmca.edu.vn

 
- Học viện Cán bộ Thành phố được đào tạo hệ lại học chính quy từ năm 2016, dự kiến đến năm 2020 sẽ có sinh viên khóa 1 tốt nghiệp, các hoạt động về hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đang được thực hiện đồng bộ giữa các đơn vị, trong đó Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên là đầu mối trung gian giữa các đơn vị.
- Bắt đầu từ Chiến dịch tình nguyện Mùa li Xanh năm 2017, Học viện Cán bộ tổ chức cho các sinh viên được đi thực tập và kiến tập tại các cơ quan nhà nước của 24 quận/huyện trong thành phố. Trong chiến dịch, các sinh viên được các cán bộ, viên chức hỗ trợ, hướng dẫn tham gia các hoạt động tại cơ quan nhà nước như tiếp công dân, sao y chứng thực, thống kê... Các hoạt động đó đã giúp sinh viên có cách nhìn bao quát hoạt động tại các
Ủy ban nhân dân phường/xã hay cơ quan nhà nước. Công thời tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.
- Bên cạnh đó, Học viện Cán bộ tổ chức các chương trình kiến tập cho sinh viên năm thứ 3. Các sinh viên được giới thiệu đến các cơ quan nhà nước để thực tập theo chuyên môn đào tạo. Cụ thể, năm 2018, có 10 sinh viên được giới thiệu thực tập tại Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thạnh. Đây là bước đầu để các tiếp tục cho sinh viên kiến tập ở nhiều đơn vị khác trong thành phố.
- Các chương trình khởi nghiệp: Bộ máy phụ trách, cơ sở vật chất tổ chức hoạt động khởi nghiệp; quy chế hoạt động... đang được Học viện kiện toàn, đảm bảo các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong thời gian tới.

 
Chia sẻ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Array
(
    [type] => 2
    [message] => file_put_contents(/16-07-2024_3a130fd3e35b97677486809d3fc64ab2.log): failed to open stream: Operation not permitted
    [file] => /home/dean1665/domains/dean1665.vn/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php
    [line] => 593
)